PASSEND MAGAZINE
Wat is passend onderwijs eigenlijk?

Sinds augustus 2014 doen alle scholen in Nederland verplicht aan passend onderwijs. Je kunt dit zo zeggen, omdat er in augustus 2014 nieuwe wetsregels van kracht werden onder de noemer ‘Passend Onderwijs’. Wat is dat eigenlijk? Hier een paar belangrijke elementen.

Wat doet Passend Onderwijs Almere voor ouders?

Ouders hebben in de meeste gevallen Passend Onderwijs Almere als organisatie niet nodig. Omdat die voor ouders pas in beeld komt als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Toch is het voor alle ouders goed om te weten wat Passend Onderwijs Almere te bieden heeft.

Wat doet Passend Onderwijs Almere voor scholen?

Je kunt kortweg zeggen: wat Passend Onderwijs Almere doet, is de betrokken scholen helpen bij het leveren van extra ondersteuning. Elke school levert basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is dat wat je op elke school mag verwachten. Extra ondersteuning is alles wat meer nodig is dan die basisondersteuning.

Wat gebeurt er in de stad, in de wijken?

Passend Onderwijs vindt u in elke wijk, in elke school, in heel Almere. Hoe dat functioneert, leest u hier. U maakt kennis met het fenomeen Wijkteam Onderwijs.

Hoe zijn met het oog op passend onderwijs de wijken ingedeeld?

Is het nou nodig om als leerkracht of als ouder te weten hoe Passend Onderwijs Almere haar werk precies heeft georganiseerd? Dat er voor het primair onderwijs (basisscholen) een wijkindeling met tien wijken is, en per wijk een wijkteam? Misschien niet. Maar als u met dat team van doen krijgt, gaat u als het ware zelf onderdeel uitmaken van dat team, voor zover het uw eigen kind of leerling betreft.

Wat kan ik doen als mijn kind een auditieve en/of communicatieve beperking heeft?

Dat elk kind recht heeft op passend onderwijs is voor iedere ouder goed om te weten, maar hoe dat dan concreet voor elkaar komt, is natuurlijk vooral van belang voor ouders van een kind met een bijzondere ondersteuningsvraag. Zoals het geval is bij kinderen die het nogal cryptische label ‘cluster 2’ krijgen.

Wat is en wat doet de Ondersteuningsplanraad?

Dat u als ouder, leerling of leerkracht weet wat de ondersteuningsplanraad is en doet, is in uw eigen belang, want deze raad is goed te vergelijken met de medezeggenschapsraad zoals elke school die heeft. De ondersteuningsplanraad controleert en adviseert namens de ouders, leerlingen en hoe passend onderwijs in Almere vormgegeven wordt. Marcel Kuipers is vicevoorzitter van een ondersteuningsplanraad en weet dus van de hoed en de rand. Hij is graag bereid dat te delen, maar hij is er vooral ook op uit om van u te horen, zult u merken.

Wat verandert er door de Jeugdwet?

Behalve nieuwe wetsregels voor passend onderwijs, is er ook een nieuwe Jeugdwet. En alleen al omdat een jeugdige volgens die wet (onder andere) iedereen van onder de achttien is, raakt dat ook het onderwijs. En niet op een onprettige manier.

Wat wordt bedoeld met ‘cluster 1,2,3 of 4’ in het onderwijs?

De clusterlabels die in het onderwijs worden gehanteerd, behelzen een indeling in vier soorten van problemen die mensen kunnen hebben. Hier de officiële beschrijvingen.