Verslag congres VO-raad thuiszitters

Verslag congres VO-raad thuiszitters 12 - 06 - 2019

De eerste presentatie was van Vincent Fifianie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) over financiering en speciaal onderwijs. Rik Aarden van Onderwijscentrum Leijpark vertelde over een pilot met nieuwe financiering van zorggelden op school. Vervolgens hield Anja Biemans van samenwerkingsverband Fryslan-Noord een presentatie over de Einsteinklas, een speciale klas op een reguliere school voor kinderen met autisme. De dag eindigde met de eerste resultaten van onderzoek naar het thuiszitterspact door Regioplan.

Hieronder vindt u een korte samenvattting van elke presentatie

Presentatie 1: Vincent Fifieanie (Nederlands Jeugd Instituut) over fianciering

Fifianie stelt dat het pijnlijk is dat (gebrek aan) financiering vaak centraal staat in overleggen tussen verschillende organen (onderwijs, zorg, jeugdhulp). Vraagstukken over financiering vervangen soms gesprekken over inhoud.

Er zijn een aantal wetten voor jongeren in het sociaal domein (o.a. de Jeugdwet gemeenten, zorgverzekeraarswet, TLV speciaal onderwijs). Er is vaak verwarring over wie waar verantwoordelijk voor is.

Er zijn verschillende niveaus van samenwerken: school, regionaal en bovenregionaal stakeholders zijn onderwijs, OOGO (op overeenkomst gestuurd overleg en gemeente(n)

Er zijn vier bestuursmodellen voor samenwerkingsverbanden:

Naast bestuursmodellen zijn er ook verschillende soorten bekostiging:

Fifianie schetst een genuanceerd beeld van een ingewikkeld veld met veel verschillende belangen en spelers. Er is niet één beste oplossing of winnend model, maar het blijft zoeken en afwegen.

Presentatie 2: Rik Aarden van SO-school Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg

Aarden is teamleider van een grote SO & VSO-school (400 kinderen; 130 fte). Ongeveer een kwart van de kinderen krijgt extra zorg, bijvoorbeeld in natura. Deze extra zorguren worden ingekocht door ouders bij zorginstellingen zoals bijvoorbeeld Amarantus.

Dit werkt volgens Aarden niet optimaal. De docenten zijn vaak in conclaaf met de ouders over de ingekochte zorg. De Jeugdwet geeft recht op 2-5 uur zorg en onderwijs per week. Dit is vaak heel versnipperd in verschillende professionals die een half uurtje per week langskomen. Soms zijn er wel zeven mensen extra in de klas per week. Dit zorgt voor onrust bij de kinderen en ouders.

Ook zijn er per kind twee plannen: een onderwijsplan en een zorgplan. Er is ook onzekerheid over de continuïteit: als ouders de zorg niet regelen, valt deze weg en heeft het kind een gat in de zorg tijdens schooltijd, waar de docent ook weer last van heeft. Ook zijn veel assistenten meer dan de helft van de tijd kwijt aan zorg, dit gaat ten koste van het didactische aanbod.

Onderwijscentrum Leijpark werkt momenteel aan een pilot.De school kijkt naar kleuters die nog geen indicatie hebben voor de Jeugdwet, maar hier wel recht op hebben. Dit wordt voor deze kinderen direct geregeld met een subsidie zonder resultaatverplichting van de gemeente. Zo komt er voor 1 fte (30 uur) iemand beschikbaar voor drie kleuterklassen. Dit wordt in de pilot nog uitgebreid naar nog 2 extra fte voor andere klassen.

Het doel is om de indicatie van de Jeugdwet te vervangen door structurele subsidie/inloop van de gemeente Tilburg.

Presentatie 3: Anja Biemans van samenwerkingsverband Fryslan-Noord over de Einsteinklas

De Einsteinklas is een klas op een school in Franeker waar 20 kinderen met autisme indicatie 3-4 in een vmbo-t/havo klas zitten. Ze zitten op een reguliere school, maar daarbinnen in een aparte klas. Omdat er een grijs gebied was tussen onderwijs en zorg, vielen een aantal kinderen buiten de boot. Zij kwamen thuis te zitten. De Einsteinklas vormt hier een oplossing voor.

De Einsteinklas kost 414.000 euro: wordt gefinancierd door samenwerkingsverbanden, AMS, SZW en het zorggedeelte door de gemeente Waadhoeke.

Ouders en leerlingen zijn zeer enthousiast over de klas. Eén ouder verwoordde het zelfs als volgt: “hij doet nu eindexamen, maar ik hoop eigenlijk dat hij zakt, want de Einsteinklas heeft hem en ons gezin gered”

Presentatie 4: Versnelling van het thuiszitterspact  door Jos Lubberman van Regioplan

Regioplan heeft een onderzoek gedaan naar thuiszitters en een enquête uitgezet onder samenwerkingsverbanden en de inspectie. Hier zijn de eerste tussenresultaten.

Het thuiszitterspact moet versneld worden: in 2020 moet geen enkel kind in Nederland > 3 maanden thuis zitten. Er moet sprake zijn van een sluitende thuiszittersaanpak. Hierbij is de vraag: wat kan er aan landelijke ondersteuning gedaan worden om thuiszitten tegen te gaan. Op dit moment worden lang niet alle thuiszitters geregistreerd. Slechts 3% van de samenwerkingsverbanden gelooft dat de opgegeven aantallen daadwerkelijk alle thuiszitters zijn.

Het is belangrijk dat er maatwerk komt voor elk kind en samenwerking tussen de verschillende partners. Op dit moment wordt het aanbod vaak niet als passend ervaren door ouders.

In kop van Noord-Holland zitten de meeste thuiszitters, in West-Friesland is juist de grootste daling. Een interessante uitkomst is dat in regio’s met een toenemend aantal thuiszitters lijken meer partijen betrokken dan in regio’s met een daling

Rondetafelgesprek

In de rondetafelgesprekken komt naar voren dat samenwerking tussen de verschillende instanties zeer gewenst is bij thuiszitters. Toch moet er ook worden uitgekeken voor te hoge bureaucratische druk: als er teveel instanties aan tafel zitten, kan er ook juist te lang gewacht worden met actie ondernemen.

Vanuit de ouders in de zaal kwam vooral de wens om meer op preventie in te zetten: al met de ouders en het kind om tafel gaan zitten voor het thuiszit, maar als wel als duidelijk is dat er meer aan de hand is.

Ook stelde een ouder dat er vanuit samenwerkingsverbanden en andere instanties vaak vanuit oplossingen wordt gekeken: op plek X is nu plek, daar kan het kind heen. Terwijl zij juist behoefte had aan meer maatwerk.

Het is zoals Jos Lubberman het verwoordde met een illustratie van Joris en de draak: we moeten het veelkoppige monster van het Thuiszitten samen verjagen.Terug