Ondersteuningsplan 2018-2022

Ondersteuningsplan 2018-2022

Alle scholen voor regulier en (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) maken deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs (PO en VO). Het samenwerkingsverband zorgt in Almere voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Inhoud van het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat ten minste eens per vier jaar wordt opgesteld. In het plan beschrijft het samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs voor alle leerlingen in Almere. Wat is de basisondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden? Hoe is de extra ondersteuning georganiseerd en hoe wordt het geld besteed?

Het ondersteuningsplan bouwt voort op de ontwikkelde praktijken van de voorgaande jaren.

Onze ambitie blijft:
'Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school'.

Planning

Dit tweede ondersteuningsplan is opgesteld voor vier jaar (2018-2022) en gaat in vanaf schooljaar 2018-2019.

De komende jaren werken leerkrachten/docenten, schoolteams, de scholen en de besturen verder aan de verdere uitvoering van passend onderwijs. Dit gebeurt in nauw overleg met ouders, medezeggenschapsraden, de ondersteuningsplanraad en met de partijen rondom de school, zoals de gemeente Almere en andere maatschappelijke partners.

> Klik verder naar de ondersteuningsplannen 2018-2022 voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.