Ondersteuningsplan VO 2018-2022

Klik hieronder verder naar het ondersteuningsplan voortgezet onderwijs, de verschillende hoofdstukken en onze ambities.

Ondersteuningsplan 2018-2022 (pdf)

Hoofdstuk 1: terugblik op de resultaten van het Ondersteuningsplan VO 2014-2018
In de eerste planperiode 2014-2018 beoogde het Samenwerkingsverband VO een aantal doelen. Wat is er van deze doelen in de afgelopen planperiode gerealiseerd?

Hoofdstuk 2: visie
Het Samenwerkingsverband VO gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de leerling, het streeft naar maximale talentontwikkeling en uiteindelijk een goed toekomstperspectief. Elke leerling krijgt de meest passende ondersteuning, bij voorkeur op de eigen school, met als leidraad ‘regulier als het kan en speciaal als het nodig is’. Scholen werken met ouders en andere partners samen en maken optimaal gebruik van elkaars kennis en expertise.
Passend onderwijs wordt gezien als een maatschappelijke opdracht, waarin alle professionals, ouders en leerlingen samen bouwen aan een toekomstperspectief voor elke leerling.
Ambities bij hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3: een sterke basis
Scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs vervullen een stedelijke functie. Een relatie met wijkteams is daarom moeilijker te leggen en te onderhouden. Dit noopt tot een andere wijze van samenwerking met ouders of verzorgers en professionals in het sociale, medische en justitiële domein. Om dit te bereiken is de ondersteuningsstructuur van een VO-school steviger gepositioneerd.
Ambities bij hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4: extra ondersteuning in het regulier VO
In principe wordt aan zoveel mogelijk leerlingen binnen de dekkende infrastructuur van het Samenwerkingsverband ondersteuning op maat geboden.  Soms is er meer nodig dan de basisondersteuning die de VO-school kan bieden. Dan is het wenselijk extra ondersteuning binnen dit regulier VO mogelijk te maken.
Ambities bij hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5: extra ondersteuning buiten het regulier VO
Als op de VO-school waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat de basisondersteuning niet toereikend is en ook extra ondersteuning op de school zelf niet volstaat, wordt de leerling in overleg met de ouders en de leerling zelf besproken in het  ZAT van de VO-school. Doel is te bepalen wat de volgende stap is. Dat kan toeleiding zijn naar een van de gespecialiseerde stedelijke voorzieningen.
Ambities bij hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6: ononderbroken ontwikkelingslijn arrangeren
Passend onderwijs begint met een sterke basis in het regulier onderwijs waar de leerkracht ertoe doet, het verschil maakt, met of zonder ondersteuning van andere professionals. Ondersteuning is in principe kortdurend en van voorbijgaande aard met als doel versterking van de eigen mogelijkheden. Het realiseren van doorgaande schoolloopbanen vergt vooruitzien: eventuele problemen zien aankomen en op tijd ondersteunen.
Ambities bij hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7: organisatie en kwaliteit
Hoe is het Samenwerkingsverband ingericht en hoe is de governance geregeld en de kwaliteit uitgewerkt?
Ambities bij hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8: financiën
Naast de inkomsten zijn de uitgaven op een rij gezet en is de verdeling van de beschikbare middelen inzichtelijk gemaakt.
Bijlage 1: het meerjarenkader 2018-2021
Ambities bij hoofdstuk 8