Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in Almere.

In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

Over de OPR

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders, leerlingen van het voortgezet onderwijs en personeelsleden van de scholen. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere kent twee ondersteuningsplanraden:
één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs.

OPR plan

In het OPR Passend Onderwijs Almere plan 2019-2020 staan o.a.de thema's voor het schooljaar uitgewerkt.
> Bekijk de presentatie van het plan (pdf)

OPR vergadering

De OPR vergadering is openbaar en kan door iedereen bezocht worden.
Aanmelden bij de OPR secretaris wordt wel op prijs gesteld:
opr-po@passendonderwijs-almere.nl of opr-vo@passendonderwijs-almere.nl.

OPR vacatures

De OPR primair onderwijs en de OPR voortgezet onderwijs hebben vacatures. Zie de OPR samenstelling via de links aan de linkerpagina voor de actuele vacatures.

Kandidaten kunnen zich melden via opr-po@passendonderwijs-almere.nl en opr-vo@passendonderwijs-almere.nl.
Enige voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je binding hebt met de geleding waar je je beschikbaar voor stelt. Je hoeft geen MR of GMR lid te zijn. Voor deelname aan de OPR geldt een vacatieregeling.

OPR documenten

De notulen van de vergaderingen van de ondersteuningsplanraad.

Jaarverslag OPR 2019 (pdf)

Jaarverslag OPR 2018 (pdf)

Jaarverslag OPR 2017 (pdf)

De ondersteuningsplanraad heeft een Huishoudelijk reglement (pdf) voor het primair en voortgezet onderwijs opgesteld.