Over ons

Over ons

Wat is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere?

Snel en effectief passende ondersteuning bieden als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden maken met de schoolbesturen en scholen onder meer afspraken over hoe alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs (SBO)  of (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA-PO) en Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA-VO) vormen de samenwerkingsverbanden in Almere. De beide samenwerkingsverbanden zijn onderdeel van de coöperatie Passend Onderwijs Almere. Alle school(besturen) in Almere vallen onder een van de twee samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van de coöperatie.
Bekijk het organigram Passend Onderwijs Almere

Onder de coöperatie Passend Onderwijs Almere vallen ook de Stichting Almere Speciaal (cluster 3 en cluster 4 scholen voor PO en VO) en het Taalcentrum (PO en VO)
Bekijk het organigram van de scholen

Almeerse scholen

De gezamenlijke Almeerse schoolbesturen hebben afgesproken dat passend onderwijs geldt voor alle leerlingen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO. Samen met partners zoals ouders, leerkrachten en docenten, professionals in de jeugdketen willen de schoolbesturen alle leerlingen passend onderwijs bieden op het niveau dat leidt tot een zo goed mogelijk eindresultaat. Dit zoveel mogelijk binnen de stad Almere met als motto “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”.

Samenwerking

Samen pakken we hulpvragen op, denken we met u mee en staan we u op professionele wijze bij in het traject voor passend onderwijs plek voor uw kind / uw leerling. Ons samenwerkingsverband werkt nauw samen met instellingen voor jeugdhulp, gemeenten, voorschoolse opvang en alle scholen. Om passend onderwijs, jeugdhulp en zaken als leerlingenvervoer en leerplicht ook bestuurlijk goed op elkaar aan te laten sluiten, hebben wij OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd met de gemeente Almere.
> Lees het OOGO

Passend Onderwijs Almere werkt samen met 10 schoolbesturen met totaal 78 (PO) en (19 VO) scholen in de gemeente Almere om bijna 34.000 leerlingen passend onderwijs te bieden.
> Bekijk alle scholen op Passend Onderwijs Almere in kaart

Ondersteuningsplannen

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan beschrijft o.a. welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de schoolbesturen en de ondersteuningsplanraad besproken.
> Lees de ondersteuningsplannen PO en VO 

 

Passend Onderwijs Almere gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de leerling en scholen en streeft naar maximale talentontwikkeling en uiteindelijk goede toekomstkansen voor alle leerlingen. Het Samenwerkingsverband gaat uit van een sterke maatschappelijke basis en is verantwoordelijk voor:

Visie en missie

In onze visie op passend onderwijs gaan wij voor het bevorderen van burgerschap door middel van onderwijs. Wij gaan voor een goede schoolervaring van de leerling met een optimale ontwikkeling vanuit beleving, gevoel van veiligheid, competentie en plezier. Dat is wat wij ieder kind gunnen en tot hun basisrecht op onderwijs hoort.

Onze missie is een zo dekkend en passend mogelijk aanbod aan alle Almeerse leerlingen in Almere. Elke leerling krijgt de best passende ondersteuning, bij voorkeur thuis nabij, met als leidraad “regulier als het kan en speciaal als het moet”.

Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs voor elke leerling.

 

 


Meer weten?
> Wie in algemene zin meer wil weten over passend onderwijs kan terecht op: de landelijke website.
> Ouders kunnen meer informatie vinden op: ouders&onderwijs.