Vragen over Passend Onderwijs

Vraag Hebben scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) zorgplicht? Zijn deze scholen, net als reguliere scholen, verplicht een leerling te plaatsen als er geen toelatingsverklaring is?
Antwoord Scholen voor speciaal onderwijs hebben een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen voor speciaal onderwijs moeten dus of zelf zorgen voor een passende plek of… lees verder
Vraag Is er een geschillencommissie voor ouders?
Antwoord Ja, er is een landelijke geschillencommissie (voor po, vo, en (v)so gezamenlijk) die oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en… lees verder
Vraag Hoe regelen scholen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen?
Antwoord Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) scholen alle kinderen die worden aangemeld een passend aanbod kunnen bieden, werken scholen regionaal (in een aaneengesloten gebied) samen. Daarvoor zijn… lees verder
Vraag Voor welke leerlingen is passend onderwijs?
Antwoord Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
In de praktijk gaat het dan vooral… lees verder
Vraag Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?
Antwoord Nee. De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst… lees verder
Vraag Is inschrijven bij een school hetzelfde als plaatsing?
Antwoord Nee, ouders melden aan bij de school van hun keuze. School onderzoekt met ouders of er een extra onderwijsbehoefte is. Hier heeft school 6 weken voor. Na die… lees verder
Vraag Wat is de rol van ouders bij inschrijving bij een school?
Antwoord Ouders zijn pedagogische partner van de school. Een school richt zich op goed overleg met de ouders.Ouders geven informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun kind.
Het is… lees verder
Vraag Wat gebeurt er wanneer ouders rechtstreeks bij een stedelijke voorziening aankloppen?
Antwoord Dan neemt deze school contact op met de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere. De school vraagt dan (samen met de ouders) de toelaatbaarheidsverklaring aan... lees verder
Vraag Wat is de Wet op passend onderwijs?
Antwoord Op 1 augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs ingegaan. Scholen hebben de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk kinderen dichtbij… lees verder
Vraag Wat doet Passend Onderwijs Almere?
Antwoord Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs is bedoeld om zo veel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te laten… lees verder