Vraag Hebben scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) zorgplicht? Zijn deze scholen, net als reguliere scholen, verplicht een leerling te plaatsen als er geen toelatingsverklaring is?

Antwoord

Scholen voor speciaal onderwijs hebben een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen voor speciaal onderwijs moeten dus of zelf zorgen voor een passende plek of anders zorgdragen voor een passend aanbod elders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een tlv nodig. Indien geen tlv wordt afgegeven, kan leerling niet naar het speciaal onderwijs, maar moet voor een passend aanbod in het regulier onderwijs worden gezorgd. Uitzondering hierop vormt de situatie dat een kind nog niets is ingeschreven op een andere school en er binnen 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating. Het kind moet dan worden ingeschreven op de school van aanmelding, tot het moment dat er wel een besluit is genomen.

Terug