Vraag Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?

Antwoord

Nee. De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden.

Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school (het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. De verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden op een andere school, is geregeld in de Wet passend onderwijs.

Dit geldt niet voor het (v)so. Bij een rechtstreekse aanmelding moet het (v)so bij het samenwerkingsverband verzoeken om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Wordt die afgegeven, dan kan de leerling worden ingeschreven bij het (v)so.
Wordt geen tlv afgegeven, dan moet het (v)so een andere school zoeken.

Terug