Vraag Voor welke leerlingen is passend onderwijs?

Antwoord

Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
In de praktijk gaat het dan vooral over die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. In het oude systeem werd het speciaal onderwijs onderverdeeld in 4 clusters.
Na invoering van de Wet passend onderwijs zal het onderwijs in cluster 1(voor blinde en slechtziende leerlingen) en 2 (voor dove en slechthorende leerlingen) nog steeds in een landelijk systeem georganiseerd worden.  
Het cluster 3 (voor leerlingen met een verstandelijke,lichamelijke beperking of chronische ziekte) en 4 (voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem) onderwijs gaat na invoering van het passend onderwijs wel deel uit maken van de regionale samenwerkingsverbanden.

Terug