Vraag Wat doet Passend Onderwijs Almere?

Antwoord

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs is bedoeld om zo veel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te laten volgen. Als het nodig is kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, is in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Passend Onderwijs Almere is het samenwerkingsverband van alle basisscholen, alle scholen voor voortgezet onderwijs, het MBO en alle speciale scholen in Almere. Ze heeft zich tot doel gesteld om de scholen te begeleiden zodat de school elk kind die ondersteuning en begeleiding kan bieden die het nodig heeft. Dat geldt voor alle leerlingen. Dus zowel voor leerlingen die moeite hebben met leren, als de gemiddelde en de meer- of hoogbegaafde leerlingen. En natuurlijk geldt het ook voor de leerling die een afwijkende onderwijsbehoefte heeft, bijvoorbeeld door een spraak-taal stoornis, langdurige ziekte of de leerling die een specifieke aanpak voor het gedrag nodig heeft.

Alles is erop gericht dat leerlingen zich zo soepel mogelijk en zonder onderbrekingen kunnen ontwikkelen.
Het streven is zoveel mogelijk om binnen een wijk een volledig aanbod aan te bieden.

Het fundament van Passend Onderwijs Almere bestaat uit drie pijlers: regie, expertise en begeleiding en onderwijs
regie
De schoolbesturen voeren in Almere gezamenlijk de regie over passend onderwijs. Zij richten zich op het strategisch beleidsplan, de begroting en de verantwoording van het beleid dat door Passend Onderwijs Almere is gevoerd. Verder houdt de pijler regie zich ook bezig met het toewijzen van financiële middelen om extra ondersteuning in de vorm van onderwijsarrangementen te bekostigen.

expertise en begeleiding
Passend Onderwijs Almere heeft binnen Almere tien wijkteams gevormd. In deze wijkteams bevinden zich specialisten die de scholen ondersteunen en begeleiden. In de wijkteams is zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het MBO vertegenwoordigd.

onderwijs
De scholen die vallen onder Passend Onderwijs Almere zijn de scholen van Almere Speciaal (De Bongerd, De Strengerd, Olivijn en Aventurijn ).
De voortgang van de scholen van Passend Onderwijs Almere, is terug te vinden in regelmatig verschijnende rapporten van de onderwijsinspectie.

Terug