Uw kind aanmelden op school

Een school kiezen

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of die een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan in het regulier of speciaal onderwijs zijn.

Wanneer moet u uw kind aanmelden?

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Voor het aanmelden bij het voortgezet onderwijs moet u wachten totdat de basisschool een schooladvies voor uw kind heeft gegeven. In het voortgezet onderwijs gelden vaste data voor de inschrijving voor het nieuwe schooljaar.

Meld uw kind, indien mogelijk, minimaal tien weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of tien weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school dit niet, dan biedt ze binnen zes weken een plek aan op een andere school waar uw kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Als u uw kind korter dan tien weken van tevoren aanmeldt, kan het zijn dat hij of zij niet op tijd kan worden geplaatst. De school brengt u daar dan schriftelijk van op de hoogte.

Verhuizen

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur en deze school kijkt of ze uw kind een passende onderwijsplek kan bieden. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven.

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding op de school van uw keuze aan. De school waar u uw kind aanmeldt zal (met uw toestemming) informatie opvragen bij andere scholen / crèches / peuterspeelzalen / etc. Op basis daarvan kunnen zij de afweging maken of zij uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Dit duurt uiterlijk tien weken.

Past de ondersteuningsbehoefte bij het aanbod van de school, dan kan uw kind op deze school geplaatst worden. Past dat niet, dan zoekt de school – in overleg met u – een passende plek. Dat doet ze op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:
• de (on)mogelijkheden van het kind
• de (on)mogelijkheden van de school
• de wensen van de ouders
 Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Welke ondersteuning een school biedt, kunt u lezen in het ondersteuningsprofiel van de school. U vindt dit op de website van de school of u kunt het bij de directie opvragen.

Stappenplan aanmelden

Stroomschema primair onderwijs
Stroomschema voortgezet onderwijs

Cluster 1 en cluster 2

Sommige ondersteuning valt wettelijk gezien buiten de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Daarbij gaat het om ondersteuning aan leerlingen uit cluster 1 en 2.

Cluster 1
Onder Cluster 1 vallen de scholen voor leerlingen met een visuele beperking. De meerderheid volgt echter regulier onderwijs, ondersteund met ambulante begeleiding.
Twee instellingen bieden speciaal onderwijs aan visueel beperkte leerlingen aan: Bartiméus en Koninklijke Visio.

Cluster 2
Onder Cluster 2 vallen de scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. Dit kunnen ernstige spraak- of taalmoeilijkheden zijn of een vorm van autisme waarbij de communicatie het belangrijkste probleem is en niet het gedrag.
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere werkt met VierTaal samen om ook deze kinderen goed onderwijs in hun buurt te kunnen bieden.

 

Privacyreglement

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een privacyreglement en passende maatregelen getroffen voor het (digitaal) beveiligen van de leerlinggegevens.
Een belangrijk aandachtspunt is dat er voorafgaande toestemming aan ouders wordt gevraagd voor het kunnen delen van informatie met andere instanties buiten het onderwijs. Ook is toestemming van ouders nodig voordat informatie over het kind bij andere instanties wordt opgevraagd.
 
In dit kader verwijzen wij u graag naar het het privacyreglement samenwerkingsverband PO en VO