Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Het samenwerkingsverband (PO of VO) mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs toekennen. Voor de ondersteuning voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking gelden landelijke regelingen. Dit is de zogenoemde cluster 2. Er zijn vier instellingen ingericht die de toeleiding, begeleiding en het onderwijs (zowel speciaal als regulier) verzorgen. In Almere is dit VierTaal. De overkoepelende organisatie die VierTaal samen met de andere drie instellingen vertegenwoordigt is Simea.

Uw kind heeft een auditieve en/of communicatieve beperking

Als uw kind bijvoorbeeld doof/slechthorend is spraak- en/of taalproblemen heeft, spreken we van een auditieve en/of communicatieve beperking. In dat geval kunt u samen met de school een onderwijsarrangement aanvragen. Dit doet u bij de Commissie van Onderzoek (CvO) van Viertaal. Deze commissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is. Een trajectbegeleider van VierTaal ondersteunt bij de aanvraag. De trajectbegeleider zorgt samen met de ouders en school voor het verzamelen van alle gegevens die de Commissie van Onderzoek nodig heeft. De commissie stelt vervolgens de onderwijsbehoefte van de leerling vast en bepaalt welk arrangement passend is. Denk hierbij aan de begeleidingsbehoefte van de leerling, de benodigde onderwijsondersteuning en ondersteuning aan de school. Ook stelt de CvO de duur van de toelaatbaarheid vast.

Er gelden landelijke indicatiecriteria om te bepalen of een leerling toelaatbaar is. Simea, de overkoepelende organisatie, heeft een brochure opgesteld met deze criteria. Deze criteria worden sinds 1 augustus 2014 gehanteerd.

Vormen van arrangementen

Het onderwijsarrangement sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling. De arrangementen zijn ingedeeld in drie hoofdvormen:

zie voor meer informatie de algemene pagina over auditief en communicatief beperkte leerlingen