Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

ONDERSTEUNING VANUIT VIERTAAL

Leerlingen die behoren tot de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit VierTaal. Deze ondersteuning kan bestaan uit een arrangement of de ondersteuning ‘Aanmelden & Aanpakken’.

Primair Onderwijs

Voor kinderen binnen vroeg- en voorschoolse voorzieningen kan voorafgaand aan de schoolperiode ondersteuning aangevraagd worden. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften kan een licht, medium of intensief onderwijsarrangement worden afgegeven.
Voor leerlingen die reeds de basisschool bezoeken kan afhankelijk van hun onderwijsbehoeften ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van A&A, medium of intensief arrangement.

Licht onderwijsarrangement
De leerling volgt het onderwijs op een reguliere basisschool naar keuze met ondersteuning vanuit VierTaal. De leerling heeft niet veel extra ondersteuning (meer) nodig. Deze ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen die uit een voorschoolse voorziening komen of als het gaat om een verlenging van een reeds bestaand arrangement.

Medium onderwijsarrangement
Ondersteuning is vaker nodig dan bij het lichte arrangement. De leerling met een mediumarrangement krijgt deze ondersteuning in het reguliere basisonderwijs.
Drie scholen binnen Almere hebben die expertise opgebouwd. Dit zijn:
De Omnibus, Almere Stad
De Polderhof, Almere Haven
Het Spectrum, Almere Buiten

Doordat binnen deze scholen meerdere leerlingen zitten met een mediumarrangement is het mogelijk om hier meer ondersteuning in te zetten.

Intensief onderwijsarrangement
De leerling heeft extra veel ondersteuning nodig op meerdere gebieden. Een aangepast en individueel lesprogramma is nodig. De leerkracht moet pedagogische en didactische expertise hebben om de leerling met een auditieve of communicatieve beperking te kunnen ondersteunen. In Almere volgen de leerlingen met een intensief arrangement het onderwijs op een nevenvestiging van de Alexander Roozendaalschool bij de Omnibus.

Aanmelden & Aanpakken
Als een leerling reeds een reguliere basisschool bezoekt kan de school ondersteuningsbehoeften hebben bij een vermoeden van TOS. School consulteert hun eerste deskundige waarbij de hulpvraag geformuleerd wordt en de onderwijsbehoeften van de leerling, de reeds ingezette ondersteuning en effect hiervan in kaart worden gebracht. Als blijkt dat de leerling mogelijk tot de doelgroep van VierTaal behoort neemt school contact op met de trajectbegeleider van VierTaal. Afhankelijk van de hulpvraag wordt passende ondersteuning ingezet.

Voortgezet Onderwijs

Leerlingen die behoren tot de doelgroep en in aanmerking komen voor een arrangement kunnen een licht, medium of intensief onderwijsarrangement krijgen.

Licht onderwijsarrangement
De leerling met een licht arrangement volgt het onderwijs op een reguliere voortgezet onderwijsschool naar keuze met ondersteuning vanuit VierTaal. De leerling heeft niet veel extra ondersteuning (meer) nodig.

Medium onderwijsarrangement
De leerling met een medium arrangement volgt het onderwijs op een reguliere voorgezet onderwijsschool naar keuze met ondersteuning vanuit VierTaal. De leerling heeft meer extra ondersteuning nodig.

Intensief onderwijsarrangement
De leerling met een intensief arrangement volgt het onderwijs in het voorgezet speciaal onderwijs. De leerling heeft extra veel ondersteuning nodig op meerder gebieden. Leerlingen uit Almere volgen over het algemeen dan het onderwijs binnen het VierTaal College in Amsterdam.

Jaarlijks wordt met school en ouders gekeken of het arrangement nog passend is.

MBO/HBO

De gezamenlijke Almeerse schoolbesturen hebben afgesproken dat passend onderwijs geldt voor alle leerlingen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO.
Dus ook voor het MBO/HBO geldt dat het toegankelijk wil zijn voor een brede doelgroep. Door waar nodig ondersteuning te bieden, stelt passend onderwijs studenten in de gelegenheid een beroepsopleiding te volgen. Daarbij nemen scholen zo goed mogelijk barrières weg die deelname aan het onderwijs in de weg staan.

> Lees meer op de website van de MBO-raad
> Lees meer op de website balansdigitaal

Aanmelden bij VierTaal Almere

Voor vragen rondom aanmelden of advies rondom onderwijs kan er contact opgenomen worden met het aanmeldpunt VierTaal Almere via viertaal@passendonderwijs-almere.nl. Samen met een trajectbegeleider wordt gekeken wat er mogelijk en nodig is.

Aanmeldformulier aanvraag cluster 2

Informatie

Het stroomschema heeft als doel om alle betrokkenen rondom een leerling, waarbij een auditieve en / of een communicatieve beperking is vastgesteld of het vermoeden hiervan, te informeren en op overzichtelijke wijze in beeld te brengen.

> Klik door naar de brochures van Siméa
> Bezoek de websites van VierTaal en Siméa voor meer informatie en handreikingen over cluster 2