Aanmelden en Aanpakken

VierTaal is in samenwerking met PI Research Amsterdam het onderzoek 'Aanmelden en Aanpakken' gestart. VierTaal wil onderzoeken of een andere aanmeldings- en ondersteuningsprocedure beter tegemoet komt aan de behoeften en wensen van de leerlingen, ouders en scholen.

Doel
De nieuwe procedure komt erop neer dat, na bespreking in het zorgteam of consultatie met de eerste deskundige, zo snel mogelijk vanuit de expertise Passend Onderwijs Almere zowel inhoudelijke als organisatorisch ondersteuning geboden wordt.

Werkwijze
In aanmelden en aanpakken voegen wij een consultatie en adviestraject samen met een ondersteuningsarrangement. Het dossier voor de CvO wordt handelingsgericht gevuld door de school en de begeleider onderwijs.

De nieuwe aanmeldprocedure wordt ontwikkeld in een gefaseerde aanpak. Om de implementatie en het bijbehorende onderzoek te laten slagen, worden de leerlingen in de basisschoolleeftijd gevolgd, die aangemeld worden bij een aanmeldpunt van VierTaal of de trajectbegeleider van Passend Onderwijs Almere in de wijk.

Nadat uit het eerste contactmoment (filter) is gebleken dat de problematiek van de leerling of ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod van VierTaal, wordt er een begeleider onderwijs toegewezen.

Gedurende een korte periode wordt de school en de leerling begeleid. De onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag worden verduidelijkt. Deze periode duurt ongeveer zes weken met een maximum van 16 uur.

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:

Bij een voortzetting van de ambulante ondersteuning aan het einde van deze eerste periode wordt een begeleidingsplan met doelen, tijdsinschatting en concrete interventies voor de komende periode opgesteld variërend van 3 tot 12 maanden.

Aan het einde van het Aanmelden & Aanpakken (A&A) traject worden documenten zoals het begeleidingsplan, onderzoeksgegevens, OPP of het groeidocument ingestuurd aan de CvO.

Alle fasen van de begeleiding worden bij voorkeur uitgevoerd door dezelfde begeleider onderwijs. De ernstmaat van de stoornis in het onderwijs en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden pas vastgesteld na een periode van doelgerichte ondersteuning in het regulier onderwijs.

Evaluatie van het onderzoek
Alle gegevens voor het onderzoek worden anoniem gedeeld met PI Research. VierTaal breed is afgesproken dat er tot 01-01-2019 op dezelfde manier verder wordt gewerkt als tot nu toe. Daarna wordt er naar aanleiding van het onderzoek een advies opgesteld.

NB: Alle gegevens voor het onderzoek worden anoniem gedeeld met PI Research. Herleiding op enige wijze naar individuele personen zal op deze manier onmogelijk zijn bij het delen van de gegevens.