Extra ondersteuning arrangement regulier onderwijs

Wanneer de ondersteuning de basis overstijgt, dan spreken we van extra ondersteuning. De extra ondersteuning kan ook heel goed binnen het regulier onderwijs geboden worden. We spreken dan van een arrangement regulier onderwijs.

De school richt zelf de arrangementen in die vallen onder deze extra ondersteuning. Daartoe heeft de school een budget waarover zij de regie voert. Arrangementen zijn afgestemd op de onderwijsvragen van de leerling (en/of de ondersteuningsbehoefte van de school. De school kan in overleg met de leerling en met de ouders een arrangement samenstellen. Het arrangement staat beschreven in het OPP (het OntwikkelingsPerspectiefPlan). De orthopedagoog / psycholoog of begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere kan in dit traject ondersteunen.

Het ligt in de mogelijkheden om ook met meerdere scholen samen voor een groep leerlingen met dezelfde onderwijsvraag een arrangement in te richten. We spreken dan van een wijkarrangement. Ook hierin kunnen de orthopedagoog / psycholoog of begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere meedenken. Andere medewerkers uit het WijkTeam Onderwijs kunnen meedenken als het gaat om arrangementen / ondersteuning die buiten het onderwijs vallen. Dit zijn de schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen / jeugdarts.

Naast de arrangementen die door scholen of wijken worden ingericht en uitgevoerd heeft Passend Onderwijs Almere ook arrangementen stedelijke voorzieningen ingericht, waar alle scholen gebruik van kunnen maken.

Binnen het arrangement regulier onderwijs omvat het aanbod:
- co-teaching
Co-teaching is een vorm van coaching-on-the job.Het vergroot de kennis en vaardigheden en verbetert attitudes van de leerkracht/docent.
De belangrijkste functie van co-teaching kan zijn: reflectie creëren op het handelen, om op die manier te komen tot een adequaat handelen bij gedragsproblemen: meer doen wat wel werkt!
> bekijk ook de folder (pdf)

- handelingsgericht observeren
Handelingsgericht observeren biedt uitkomst voor leerlingen die zich risicovol lijken te ontwikkelen, maar voor wie de aard van de gewenste hulp niet duidelijk is.
Door de snelle en kleine interventies is vaak op korte termijn een positief resultaat in het gedrag waar te nemen. Het kan ook zijn dat een duidelijke hulpvraag naar voren komt waar andere ondersteuning bij nodig is.

- handelingsgericht werken
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van een leerling kan het groeidocument handelingsgericht werken/observeren ingevuld. In dit document worden o.a. de leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling beschreven. Gedurende een periode wordt zoveel mogelijk relevante informatie (zoals een onderzoek, aanpak, observatie) verzameld en met data in het groeidocument genoteerd.

- talentenlab
Leerlingen die één of meerdere bovengemiddelde intellectuele vermogens hebben noemen we meerbegaafd. Meerbegaafden hebben vaak baat bij extra begeleiding en een aangepast lesprogramma. Het Almeers Talentenlab biedt aan gemiddeld 160 leerlingen extra aanbod in een bovenschoolse verrijkingsklas. Het extra aanbod is gericht op verbreding en verdieping van het leren. Het Talentenlab biedt een dagdeel per week specifiek onderwijs afgestemd op meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5-8.


> Klik verder voor informatie over het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen.naar de website van het Taalcentrum Almere 

> Klik verder voor informatie over de extra ondersteuning aan leerlingen met een visuele of auditieve en/of communicatieve beperking (TOS).

> Klik verder voor informatie over leerlingen met epilepsie. Het stroomschema beschrijft hoe en wanneer te handelen en verantwoording te nemen.

> Klik verder voor informatie over Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De bezoeker vindt praktische brochures die een goede steun zijn bij handelingen t.b.v. zieke leerlingen op school.
Of ga direct naar de website van Regio Flevoland