Extra ondersteuning arrangement stedelijke voorziening

Afdeling Toeleiding
Wat doet de afdeling Toeleiding?
De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere ondersteunt scholen om voor leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben een passend onderwijsaanbod te vinden.

Ouders en school kunnen voor informatie en / of met hun vragen over de toeleiding terecht bij de begeleiders Toeleiding.

Het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot een arrangement stedelijke voorziening (een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs) valt ook onder de verantwoordelijkheid van Passend Onderwijs Almere.

In alle zorgvuldigheid kijkt de afdeling Toeleiding naar de verzoeken van aanvragende scholen. De aanvragende school betrekt ouders tijdig bij de aanvraag.

Wanneer plaatsing?
Om een leerling toe te laten tot een stedelijke voorziening wordt altijd - in aanwezigheid van de ouders - een overleg georganiseerd door de huidige (aanvragende) school en de school met een passend aanbod (arrangement stedelijke voorziening).
Het betreft hier:

Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring?
In andere gevallen vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Voor de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring organiseert de school een zogenaamd Toelaatbaarheidsoverleg (TLO). Hierin worden de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling besproken. Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers van de school (of scholen) en onafhankelijke deskundigen aanwezig. Ook ouders worden uitgenodigd. Na het overleg is duidelijk of er een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere wordt gedaan.

Met een toelaatbaarheidsverklaring is de leerling in Almere toelaatbaar op:

Arrangementen ZML (zeer moeilijk lerenden) voor leerlingen met een verstandelijke beperking 
(klik op de link om te zien wat de verschillende arrangementen als extra ondersteuning bieden en waarin ze verschillen)

Gedrag


> Klik verder voor informatie over het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen.naar de website van het Taalcentrum Almere 

> Klik verder voor informatie over de extra ondersteuning aan leerlingen met een visuele of auditieve en/of communicatieve beperking (TOS).

> Klik verder voor informatie over leerlingen met epilepsie. Het stroomschema beschrijft hoe en wanneer te handelen en verantwoording te nemen.

> Klik verder voor informatie over Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De bezoeker vindt praktische brochures die een goede steun zijn bij handelingen t.b.v. zieke leerlingen op school.
Of ga direct naar de website van Regio Flevoland